Poznaj nasze specjalizacje:

Prawo administracyjne
Prawo cywilne
Prawo obrotu nieruchomościami
Prawo rodzinne
Prawo ubezpieczeniowe
Prawo handlowe
Prawo pracy

Prawo administracyjne

 • pomoc prawna w procesie uzyskiwania decyzji, zezwoleń, koncesji, licencji;
 • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego;
 • zastępstwo procesowe przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi;
 • obsługa jednostek i organów administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem samorządu terytorialnego.

Prawo cywilne

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych;
 • kompleksowa obsługa krajowego i zagranicznego obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia wierzytelności;
 • prowadzenie negocjacji w celu ugodowego rozstrzygania spraw spornych;
 • sporządzanie pism procesowych;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Prawo obrotu nieruchomościami

 • doradztwo i reprezentacja w toku zawierania umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy;
 • przygotowanie i opiniowanie umów developerskich, umów o roboty budowlane i nadzór budowlany;
 • pomoc prawna w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych, w szczególności: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, opinii i uzgodnień, a także zastępstwo procesowe w postępowaniu odwoławczym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu o zniesienie współwłasności, zasiedzenie, ustanowienie służebności.

Prawo rodzinne

 • wsparcie w mediacjach i prowadzenie negocjacji w celu polubownego rozstrzygania sporów rodzinnych;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących małżeństwa: rozwód, separacja, alimentacja, podział majątku;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących dzieci: pozbawienie, ograniczenie praw rodzicielskich, kontakty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, alimentacja;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych w sprawach o ubezwłasnowolnienie.

Prawo ubezpieczeniowe

 • pomoc osobom poszkodowanym w dochodzeniu od Ubezpieczycieli odszkodowań, zadośćuczynienia, rent, kosztów leczenia i opieki osób trzecich;
 • prowadzenie negocjacji w celu ugodowego uzyskania odszkodowań od Ubezpieczycieli;
 • reprezentacja w sądowym dochodzeniu roszczeń od Ubezpieczycieli.

Prawo handlowe

 • tworzenie spółek, ich przekształcanie i likwidacja, w tym przygotowywanie projektów statutów, aktów założycielskich, umów spółek oraz ich zmian, a także rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa organów spółek, przygotowanie dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników oraz umów o współpracy i wewnętrznych aktów prawnych;
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa spółek (spory pomiędzy wspólnikami, roszczenia przeciwko członkom organów spółek).

Prawo pracy

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej;
 • tworzenie regulaminów: wynagrodzeń, pracy i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • restrukturyzacja zatrudnienia, w tym rozwiązywanie i wypowiadanie umów o pracę;
 • zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy (odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, dochodzenie zaległych wynagrodzeń, odszkodowań).
Firmy i instytucje
Osoby fizyczne
Pozwy zbiorowe
Rolnicy
Postępowania odszkodowawcze

Firmy i instytucje

 • sprawy o zapłatę (dochodzenie wierzytelności, roszczeń odszkodowawczych z umów i czynów niedozwolonych);
 • zakładanie i likwidacja podmiotów gospodarczych;
 • postępowania rejestrowe;
 • sporządzanie wewnętrznych aktów prawnych (uchwał, regulaminów, zarządzeń);
 • sprawy z zakresu prawa spółek (spory pomiędzy wspólnikami, roszczenia przeciwko członkom organów spółek);
 • sprawy układowe i upadłościowe;
 • spory z pracownikami, związkami zawodowymi.

Osoby fizyczne

 • sprawy spadkowe (stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, dochodzenie zachowku);
 • sprawy dotyczące nieruchomości (o zniesienie współwłasności, o ochronę własności, o rozgraniczenie, o zasiedzenie);
 • sprawy o zapłatę (np. z tytułu niewykonania umowy, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowania);
 • sprawy rozwodowe;
 • sprawy alimentacyjne;
 • sprawy o ustalanie kontaktów z dziećmi;
 • sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa;
 • sprawy o pozbawienie, ograniczenie, lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o podział majątku dorobkowego;
 • sprawy pracownicze (odwołanie od rozwiązania umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, o zapłatę zaległego wynagrodzenia, odszkodowania za wypadki przy pracy);
 • sprawy emerytalne i rentowe (odwołania od decyzji ZUS i KRUS).

Pozwy zbiorowe

 • sprawy z zakresu ochrony konsumentów (np. z tytułu jednostronnych zapisów w umowach konsumenckich);
 • sprawy z tytułu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (np. z tytułu zbiorowego zatrucia produktem/produktami tego samego producenta);
 • sprawy z tytułu czynów niedozwolonych (np. z tytułu katastrofy budowlanej, komunikacyjnej, z tytułu zaniedbań władzy publicznej w temacie zapobiegania klęskom żywiołowym).

Zalety zastosowania pozwów zbiorowych

Rolnicy

 • sporządzanie umów w zakresie produkcji rolnej (kontraktacji), dzierżawy, użyczenia;
 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości: o zniesienie współwłasności, o ochronę własności (o wydanie, o zaniechanie naruszeń, o rozgraniczenie), o ustanowienie służebności, o zasiedzenie;
 • pomoc prawna w procesie uzyskiwania dopłat, rent strukturalnych i innej pomocy finansowej;
 • doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniu administracyjnym (odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego);
 • pomoc w dochodzeniu świadczeń w KRUS, w tym odwołania od decyzji rentowych i zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym;
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w gospodarstwie rolnym (straty w uprawach i inwentarzu, uszkodzenie maszyn rolniczych, wypadki przy pracy w rolnictwie).

Postępowania odszkodowawcze

 • dochodzenie roszczeń od ubezpieczycieli na etapie polubownym oraz w postępowaniu sądowym;
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynienia, rent, kosztów leczenia i opieki osób trzecich;
 • sprawy z OC sprawcy i z polisy ubezpieczeniowej poszkodowanego;
 • szkody komunikacyjne (szkody na osobie i mieniu);
 • szkody w gospodarstwie rolnym (straty w uprawach i inwentarzu, uszkodzenie maszyn rolniczych, wypadki przy pracy w rolnictwie);
 • wypadki przy pracy;
 • inne (np. upadek na śliskiej powierzchni, ugryzienie przez psa, pożar, zalanie i inne zdarzenia losowe).

Procedura pozwów zbiorowych umożliwia:

 • dochodzenie roszczeń jednego rodzaju przez grupę minimum 10 osób (koszty postępowania rozkładają się proporcjonalnie na wszystkich członków grupy);
 • realne zmniejszenie opłaty sądowej do 2% wartości roszczeń, w porównaniu do 5% wartości roszczeń w przypadku pozwów indywidualnych;
 • zwiększenie siły przebicia grupy, w porównaniu do indywidualnych osób, w odniesieniu do pozywanych podmiotów będących zwykle dużymi i silnymi instytucjami (np. bankami, firmami ubezpieczeniowymi, farmaceutycznymi, itp.);
 • zwiększenie dostępność drogi sądowej dla poszkodowanych oraz przyspiesza postępowanie sądowe.